X

Aleproste na FaceBook'u

Reklama.

[PHP][MySQL] Podstawowe polecenia MySQL w PHP część II

Aliasy:

SELECT kolumna1 AS "nowa nazwa kolumny 1" FROM tabela

Konkatenacja (łączenie kolumn):

SELECT kolumna1 || kolumna 2 FROM tabela

SELCT kolumna1 || ' dodatkowy tekst ' || kolumna2 FROM tabela

Niepowtarzające się wartości kolumny:

SELECT DISTINCT kolumna1 FROM tabela;

Operacje na kolumnach:

SELECT kolumna1 + 2, kolumna3 * 2, .... FROM tabela;

Warunek zakresu:

SELECT * FROM tabela WHERE kolumna BETWEEN wartość1 AND wartość2;

Warunek wyboru konkretnych wartości:

SELECT * FROM tabela WHERE kolumna IN (wartość1, wartość2, ...)

Wyniki dopasowane do wzorca:

SELECT * FROM WHERE kolumna LIKE '% tekst %'

Wartość pusta IS NULL:

SELECT * FROM tabela WHERE kolumna IS NULL;

Sortowanie:

SELECT * FROM tabela ORDER BY kolumna1, kolumna2, ..;

// w kolejności malejącej
SELECT * FROM tabela ORDER BY kolumna1, kolumna2,... DESC

Warunkowe modyfikowanie zwracanych wartości:

SELECT kolumna1, 
 CASE kolumna1 
  WHEN wartość1 THEN wartość_a
  WHEN wartość2 THEN wartość_b
  ...
  ELSE wartość_c
 END
FROM tabel
SELECT kolumna1, 
 CASE 
  WHEN kolumna1 > wartość1 THEN wartość_a
  WHEN kolumna1 < wartość1 THEN wartość_b
  ...
  ELSE wartość_c
 END
FROM tabel

Pusty wynik spełnionego porównania NULLIF:

SELECT 
 NULLIF(wartość1, wartość2)
FROM tabela
// jeśli wartość1 = wartość2 wtedy wynikiem jest wartość NULL
// w innym wypadku wynikiem jest wartość1

Operacje na łańcuchach tekstowych i formatowanie.

Przycinanie zawartości pola:

SELECT SUBSTRING(kolumna, pozycja pierwszego znaku, ilość znaków) FROM tabela

Długość łańcucha tekstowego:

SELECT CHARACTER_LENGHT(kolumna) FROM tabela

Formatowanie łańcuchów tekstowych:

SELECT UPPER(kolumna) FROM tabela
//-zamiana na duże litery
SELECT LOWER(kolumna) FROM tabela
//-zamiana na małe litery
SELECT INITCAP(kolumna) FROM tabela
//-zamienia wszystkie wyrazy na pisane małymi literami, które zaczynają się z dużej litery

Usuwanie spacji i innych znaków z tekstu:

SELECT TRIM(kolumna) FROM tabela
// usuwa nadmiarowe spacje z łańcucha tekstowego

SELECT TRIM('G' FROM kolumna) FROM tabela
//usuwa z łańcucha tekstowego literę 'G'

Dopełnianie tekstów i liczb:

SELECT RPAD(kolumna, ilość znaków, 'łańcuch znaków') FROM tabela
SELECT RPAD(kolumna, 10 , '.......') FROM tabela
// dopełnienie prawostronne
SELECT LPAD(kolumna, ilość znaków, 'łańcuch znaków') FROM tabela
SELECT LPAD(kolumna, 10 , '.......') FROM tabela
// dopełnienie lewostronne

Pozycja pierwszego wystąpienia znaku lub grupy znaków w łańcuchu tekstowym

SELECT POSITION('znak lub grupa znaków' IN kolumna) FROM tabela

Data, czas, liczby i ich formatowanie.

Aktualny czas i data:

SELECT CURRENT_DATE
// aktualna data systemowa
SELECT CURRENT_TIME
// aktualny czas systemowy
SELECT CURRENT_TIMESTAMP
// aktualna data i czas systemowy

Zmiana daty o określoną liczbę dni:

SELECT CURRENT_TIMESTAMP - 10
// data 10 dni temu 
SELECT CURRENT_TIMESTAMP + 10
// data za 10 dni

Formatowanie daty i czasu:

SELECT TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'definicja formatu')

SELECT TO_CHAR(CURRENT_TIME STAMP, 'DD-MM-YYYY" r. godzina: " HH24:MI:SS')

Formatowanie tekstu do daty:

SELECT TO_DATE(' 3 jun 2011', 'format daty')

SELECT TO_DATE(' 3 jun 2011', 'DD-MM-YYYY')

Formatowanie liczb:

SELECT TO_CHAR(kolumna, '99,99')

Formatowanie tekstu do liczby:

SELECT TO_NUMBER('123', 'format')
SELECT TO_NUMBER('12.233', '99D999')

Formatowanie ogólne:

SELCT CAST(kolumna as CHAR(10))
// np. wartość liczbowa na tekst
SELECT CAST('23' as INTEGER(2))
// tekst '23' na wartość liczbową załkowitą

Funkcje matematyczne.

Wartość maksymalna i minimalna:

SELECT MAX(kolumna), MIN(kolumna) FROM tabela

Sumowanie wartości z wybranej kolumny:

SELECT SUM(kolumna) FROM tabela

Średnia arytmetyczna:

SELECT AVG(kolumna) FROM tabela

Zaokrąglanie liczb:

SELECT ROUND(kolumna, 2) FROM tabela
// np. 23,4567 = 23,46 
SELECT ROUND(kolumna, -2) FROM tabela 
// np. 2351,34 = 2400

Analogicznie funkcja TRUNC - obcinająca liczbę do podanego miejsca i funkcja MOD - czyli reszta z dzielenia.

Ilość wszystkich rekordów w tabeli:

SELECT COUNT(*) FROM tabela

Suma niepustych rekordów dla danej kolumny

SELECT COUNT(kolumna) FROM tabela

opublikowane 28-02-2011167044 powrót

© aleproste.pl v.10 Projekt i realizacja projekt.etvn.pl & aleproste.pl